Logotype for print

Premieinkomster

Premierna för försäkring följer den ekonomiska utvecklingen

Försäkringar innebär att hushållen betalar in premier till försäkringsföretagen i utbyte mot ersättning när en olycka inträffar. För skadeförsäkringar uppgick premieinkomsterna 2017 till sammanlagt drygt 65 miljarder kronor, och för livförsäkring uppgick de till mer än 260 miljarder kronor. De största premieinkomsterna för skadeförsäkring var för trafik- och motorfordonsförsäkring
samt hem- och villahemförsäkring, medan majoriteten av premieinkomsterna för livförsäkring var till tjänstepension.

Premierna har ökat med runt 50 procent de senaste tio åren. Ökningen har skett i takt med att ekonomin vuxit, eftersom efterfrågan på till exempel hemförsäkringar stiger när hushållens tillgångar växer.

I genomsnitt betalade varje individ i Sverige under 2017 runt 6 500 kronor i premier för skadeförsäkring och cirka 26 000 kronor i premier för livförsäkring. Det är dock vanligt att en individ har flera olika typer av försäkringar, till exempel hem- och motorfordonsförsäkringar. Ungefär 70 procent av premierna för livförsäkring betalas av arbetsgivarna i form av tjänstepension. En del av premierna för skadeförsäkring betalas också av arbetsgivarna, exempelvis för vissa olycksfallsförsäkringar och sjukvårdsförsäkringar.

Anm.: Skadeförsäkring inkluderar även de skadeförsäkringar som tecknas av livförsäkringsföretag. AFA Sjukförsäkring är exkluderat från skadeförsäkring då de under 2012–2016 återbetalade ackumulerade premier. Här ingår inte företags-, ansvars-, sjöfarts-, luftfarts- eller transportförsäkring.